Hallitus

Hallitus on opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta vastaava elin. Hallituksen tehtävä on toteuttaa edustajiston hyväksymää toimintasuunnitelmaa ja tehdä käytännön toimintaa liittyviä päätöksiä.

Opiskelijakunnan hallitus koostuu noin kymmenestä jäsenestä; puheenjohtajistosta sekä hallituksen jäsenistä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa eli sektorinsa. Kaikki hallituksen jäsenet ovat opiskelijoita.

Sektorikohtaisten tehtävien lisäksi hallitus edustaa opiskelijakuntaa valtakunnallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Hallitus seuraa ammattikorkeakoulu-kentän tapahtumia niin omassa oppilaitoksessa kuin valtakunnallisesti sekä tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa. Hallituksen jäseniä sitoo myös taloudellinen vastuu.

Hallituksen vastuualueet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtajisto johtaa, valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa, sekä raportoi hallituksen toiminnasta edustajistolle. Puheenjohtajisto vastaa myös LAMKOn tapahtuma- ja edunvalvontatiimin toiminnasta.

Edunvalvontatiimi

LAMKOn edunvalvontatiimi vastaa opiskelijoiden edunvalvonnasta LAMKin sisällä. Edunvalvontaan kuuluvat koulutukseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Edunvalvontatiimiin kuuluvat LAMKOn hallituksen sosiaalipoliittinen ja koulutuspoliittinen vastaava. Edunvalvontatiimin vetäjänä toimii LAMKOn hallituksen puheenjohtaja.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava vastaa opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Sosiaalipoliittinen vastaava valvoo muun muassa opiskelijoiden terveydenhuollon toteutumista, toimeentulon määrää, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja asumista. Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu olla selvillä asioiden nykytilasta sekä kehittää opiskelijoiden hyvinvointia paikallisesti.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu koulutuksen laatuun liittyvät seikat. Koulutuspoliittinen vastaava edustaa opiskelijoita useissa koulun järjestämissä työryhmissä, jotka käsittelevät koulutuksen laatuun, opintoihin tai tutkinnon suorittamiseen.

Palvelutiimi

LAMKOn palvelutiimi vastaa LAMKOn palveluista. Tähän kuuluvat erityisesti opiskelijakunnan järjestämät tapahtumat sekä viestintä. Palvelutiimin vetäjänä toimii LAMKOn hallituksen varapuheenjohtaja.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu liikuntatapahtumien järjestäminen sekä opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien kehittäminen. Liikuntavastaava tekee tiivistä yhteistyötä LAMK Sportsin kanssa ja tarkkailee Opiskelijoiden liikuntaliiton liikuntasuositusten toteutumista ammattikorkeakoulussa.

Tapahtumavastaavat

Tapahtumavastaavat vastaavat LAMKOn opiskelijatapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Opiskelijatapahtumiin kuuluvat mm. opiskelijabileet ja kulttuuritapahtumat. Tapahtumavastaavien tehtäviin kuuluu myös opiskelijaetujen hankkiminen erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa tapahtumavastaavilla on apunaan tapahtumajaosto.

Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu opiskelijakunnan viestinnän kehittäminen ja toteutus. Viestintävastaava toimii Lamkooma-lehden päätoimittaja ja vastaa lehden suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä.

Tutortiimi

LAMKOn tutortiimi vastaa LAMKin opiskelijatutortoiminnasta yhdessä tutoroinnin asiantuntijan kanssa. Tutortiimi vastaa yhdessä alojen tutorvastaavien kanssa tutortoiminnan koordinoinnista, kehittämisestä sekä uusien tutoreiden koulutuksista.

Tutorvastaava

Tutorvastaava vastaa vertaistutortoiminnan koordinoinnista LAMKin kaikilla aloilla yhdessä tutoroinnin asiantuntija kanssa. Tutorvastaava toimii tiiviissä yhteistyössä alojen tutorvastaavien sekä koulun henkilökunnan kanssa.

Kansainvälisyysvastaava

Kansainvälisyysvastaava, eli kv-vastaava vastaa LAMKin kansainvälisten opiskelijoiden sekä englanninkielisten koulutusohjelmien tutoroinnin koordinoinnista yhdessä tutoroinnin asiantuntijan kanssa. Kv-vastaava toimii tiiviissä yhteistyössä alojen tutorvastaavien kanssa. Kv-vastaavan tehtäviin kuuluuvat myös kansainvälisille opiskelijoille järjestettävien tapahtumien organisointi sekä kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta.

LAMKO hallitus 2017