Hallitus

Hallitus on opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta vastaava elin. Hallituksen tehtävä on toteuttaa edustajiston hyväksymää toimintasuunnitelmaa ja tehdä käytännön toimintaa liittyviä päätöksiä.

Opiskelijakunnan hallitus koostuu noin kymmenestä jäsenestä; puheenjohtajistosta sekä hallituksen jäsenistä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa eli sektorinsa.

Hallituksen vastuualueet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtajisto johtaa, valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa, sekä raportoi hallituksen toiminnasta edustajistolle.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava vastaa opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Sosiaalipoliittinen vastaava valvoo muun muassa opiskelijoiden terveydenhuollon toteutumista, toimeentulon määrää, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja asumista. Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu olla selvillä asioiden nykytilasta sekä kehittää opiskelijoiden hyvinvointia paikallisesti.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu koulutuksen laatuun liittyvät seikat. Koulutuspoliittinen vastaava edustaa opiskelijoita useissa koulun järjestämissä työryhmissä, jotka käsittelevät koulutuksen laatuun, opintoihin tai tutkinnon suorittamiseen.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu liikuntatapahtumien järjestäminen sekä opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien kehittäminen. Liikuntavastaava tekee tiivistä yhteistyötä LAMK Sportsin kanssa ja tarkkailee Opiskelijoiden liikuntaliiton liikuntasuositusten toteutumista ammattikorkeakoulussa.

Huvivastaava

Huvivastaava vastaa opiskelijabileiden järjestämisestä. Työhön kuuluu bileiden suunnittelu ja toteutus yhdessä huvijaoston kanssa. 

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavan tehtäviin kuuluu kulttuuritapahtumien suunnittelu ja toteutus sekä opiskelijaetujen hankkiminen erilaisista kulttuuritapahtumista.

Tutorvastaava

Tutorvastaava vastaa yhteydenpidosta opiskelijakunnan ja erialojen tutorvastaavien välillä. Tutorvastaavan tärkein tehtävä on kouluttaa uudet tutorit yhdessä tutorsihteerin kanssa, ja tukea heitä ongelmatilanteissa. LAMKO kouluttaa vuosittain 80–100 uutta tutoria.

Kansainvälisyysvastaava

Kansainvälisyysvastaava, eli kv-vastaava vastaa kv- ja degree tutoreiden koulutuksesta yhdessä tutorsihteerin kanssa. Kv-vastaavan tehtäviin kuuluu myös kansainvälisille opiskelijoille järjestettävien tapahtumien organisointi sekä kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta. Kv-sektoriin kuuluu tapahtumien lisäksi Household box -palvelu, jota hoitaa tutorsihteeri. Kv-vastaava toimii tiiviissä yhteistyössä tutorvastaavan kanssa.

Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu opiskelijakunnan viestinnän kehittäminen ja toteutus yhteistyössä muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun osaston kanssa. Viestintävastaava on myös Lamkooma-lehden päätoimittaja ja vastaa lehden suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä.

Sektorikohtaisten tehtävien lisäksi hallitus edustaa opiskelijakuntaa valtakunnallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Hallitus seuraa ammattikorkeakoulu-kentän tapahtumia niin omassa oppilaitoksessa kuin valtakunnallisesti sekä tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa. Hallituksen jäseniä sitoo myös taloudellinen vastuu.

LAMKO hallitus 2017